Bài Văn Cúng

Bài Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào chính ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ) – VCCT

Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào chính ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ)

Bài Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường – VCCT

Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười

Bài Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường – VCCT

Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường – Con lạy