Bài Văn khấn lễ Đức Ông – VCCT

giải mã pho tượng Đức Ông bí ẩn chùa bộc 2

Văn khấn lễ Đức Ông – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. –

Bài Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền – VCCT

Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Bài Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo – VCCT

Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo – Con lạy chín phương trời, mười

Bài Văn khấn lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) – VCCT

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) – Con lạy chín phương trời, mười

Bài Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ) – VCCT

Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ) – Con lạy chín phương trời, mười

Bài Văn khấn xin giải trừ bệnh tật – VCCT

Văn khấn xin giải trừ bệnh tật – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười

Bài Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu – VCCT

Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt


Văn Cúng Cổ Truyền – Tuyển Tập Văn Cúng – Các Bài Văn Cúng Khấn