tuyển tập văn cúng

Bài Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) – VCCT

Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) 1.Ý nghĩa: Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”,

Bài Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào chính ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ) – VCCT

Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào chính ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ)

Bài Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường – VCCT

Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười

Bài Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường – VCCT

Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường – Con lạy